Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne włącza się do głównych dokumentów urzędowych, dzięki którym dokładnie zostaje stwierdzona czynność prawna. Tworzy się je wówczas, gdy bezwzględnie domagają się tego kodeksy prawne bądź jeżeli dwie osoby przedstawiają taką wolę. Od tych dwóch czynników uzależniona jest sama konstrukcja określonego aktu notarialnego, która może być ograniczona w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba nie umiejąca czytać wniesie potwierdzenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy zobowiązującej do przekazania własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przesuwającej własność nieruchomości, którą zawiera się w zamyśle spełnienia funkcjonującego przedtem zobowiązania do przesunięcia własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy zawieranej w zamyśle prolongowania terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka obliguje do przejścia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej ofiarodawcą w czasie zawierania umowy darowizny
 • Umowy dotyczącej podziału spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa poprzez przyszłego spadkobiercę formalnego oraz rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W formie aktu notarialnego mogą zostać spisane również testamenty – a mianowicie zarządzania dobytkiem przed śmiercią, jednakże nie jest to koniecznie egzekwowane przez akty prawne – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, kiedy Spadkodawcy właściwie nie są w stanie w świadomy sposób wypowiedzieć swojej woli bądź podjąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Dzieje się tak też, gdy powstają poszlaki, by Dziedzice opracowali dokument danej zawartości lub rozporządzili swoim dobytkiem pod wpływem pogróżek Oryginały wszelkich aktów notarialnych są składowane w kancelarii notarialnej i tam muszą być przechowywane. Stronom oraz pozostałym uprawnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą zdolność prawną jak pierwowzór. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być zupełnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczęcią i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi posiadać parafki
 • Wypis musi być spojony pieczątką

Opłaty notarialne – taksa notarialna, podatek i in.

Jakakolwiek pobierana przez notariusza należność jest wyznaczana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stąd notariusz nie może przyjmować zawyżonej odpłatności od Klientów, bowiem jest funkcjonariuszem publicznym oraz nieustannie musi pracować w sprawie zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego najważniejszych czynności ustawodawczych przynależy tworzenie aktów notarialnych, zaświadczeń spadkobrania, świadectw (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w wskazanym miejscu), spisywanie raportów (przykładowo. spółek), doręczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów np. aktów notarialnych, tworzenie protestów weksli oraz czeków, opracowywanie wzorców aktów, świadectw i innych dokumentów. Odpłatności notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, a mianowicie wartość obiektu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Inaczej mówiąc, końcowa wielkość należności, którą uzyskuje notariusz za dopełnienie danej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł i 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, wyżej niż 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, powyżej 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Szczegółowy cennik innych opłat notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można odnaleźć pod linkiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok