Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W jakich miejscach biogaz może być głównym źródłem zasilania?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpady pochodzenia biologicznego są kluczowym źródłem do otrzymywania energii. W rezultacie udaje się znormalizować osady ściekowe, zaś oczyszczalnia właściwie nie musi czerpać kolejnych źródeł zasilania. Naloty ściekowe są wytworami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku procesu klarowania ścieków. Fermentacja ma miejsce w specjalnej komorze, gdzie materia organiczna jest rozkładana przy udziale bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach odpadków komunalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się prosto do atmosfery, tworząc w niej niekorzystne zmiany, m. in. unicestwiając warstwę ozonową Ziemi. Bardzo istotne jest, żeby go „wychwytywać”, gdyż zbyt wysokie zgęszczenie metanu zmieszanego z powietrzem jest groźne oraz – po prostu – grozi wybuchem. Optymalnym zabiegiem na wyeliminowanie owego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to wykonać na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całą materię odpadową trzeba przewiercić na wylot, a w odwiertach umieścić rury perforowane, przez które będzie przesuwał się biogaz. Ujściami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest naprawdę usuwane, lecz ów system ma jeden ogromny minus: gazu wydzielającego się ze składowiska nie można przy użyciu żadnej techniki zużytkować. Cały jest spalany przez pochodnie. Z tego powodu doskonalszą techniką jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest umiarkowanie zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność wysypiska odpadków opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie również wyzyskują techniki oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z resztek po produkcji rolnej albo ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Pozytywne strony użytkowania instalacji biogazowych

Obok eliminacji wysyłania do atmosfery substancji trujących, korzyści ze stosowania biogazu jest przynajmniej kilka. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej osób będzie z niego korzystało, tym skromniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (podczas ich rozpalania wyodrębniają się toksyczne związki). Jego właściwością jest poprawianie jakości obornika (powstaje tzw. poferment, inaczej przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą liczbę „szkodliwych” bakterii i jest wolna od chwastów), skłonność do utrzymania ustabilizowanie torfu w glebie oraz redukcja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co ważne, za pomocą biogazu, spada o około 80% intensywność odorów, a wody naziemne oraz gruntowe udaje się w dużym stopniu „uratować” od zabrudzeń.

Cel: Stawianie biogazowni

Wzniesienie instalacji biogazowej dobrze byłoby powierzyć przedsiębiorstwu, które posiada duże doświadczenie i przydatne certyfikaty. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: przygotowywanie instalacji gazowych, ich budowę, instalację i dozór, rewitalizację rejonów zielonych, organizowanie i wybudowanie kompleksów odgazowania wysypisk odpadów, zamontowanie całej instalacji do uzyskiwana biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania i zamontowanie generatorów prądu. Firma ma znakomitej jakości sprzętem, np. taborem samochodowym z zapleczem socjalnym, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt postawienia biogazowni zależy od sporej ilości elementów, np. od lokalizacji, wariantu składnika, jaki będzie w niej zużywany lub sumy dofinansowania. Średni wydatek wynosi prawie 15 mln zł/MW, a inwestycja zwróci się w czasie 3 lat. Jeżeli chodzi o skromniejsze systemy na biogaz, które posiadają moc 230 kW, wtedy koszt wynosi prawie 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Wkład zwraca się w prawie 5 lat. Powinniśmy nadmienić, że biogaz kwalifikuje się do jednego z niezwykle stabilnych źródeł energii. Proces fermentacji masy organicznej jest mechanizmem nieustannym, co oznacza, iż występuje przez pełen rok. Instalacja biogazowa może więc nie tylko „wyzerować” budżet, lecz też dawać wysokie zarobki. Jest to uzależnione od okresu pozostawania w biogazowni biomasy, okazałości zbiorników bądź stanu wyeksploatowania powstałego ciepła.

Jaki rejon będzie odpowiedni pod system pozyskiwania biogazu?

W pierwszej kolejności ten, do którego przedsiębiorca posiada prawo (posiada umowę własności bądź wynajmu), ma minimum 2-3 ha oraz nie posiada układu wydłużonego, wąskiego prostokąta. Przed opracowaniem struktury trzeba rzucić okiem, czy w najbliższym czasie nie uda się kupić pobliskich działek (przydadzą się do modernizacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi krokami są: sprawdzenie projektu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni wobec różnych zabudowań, m in. budynków, miejsca sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu i odległości od zbioru materiału.

Jeżeli jesteś zainteresowany wytwarzaniem i stosowaniem biogazu, kliknij w ten odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok