Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w Polsce oraz na świecie nadzwyczaj poszukiwane, o czym decyduje ich nieskomplikowana dostępność, liczba i naturalny mechanizm odnawiania za pomocą bezpośrednich procesów przyrodniczych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • energia geotermiczna
 • energia solarna
 • hydroenergetyka
 • kinetyczna
 • energia biomasy

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, odrzuty drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę zyskać dwie postaci energii – termiczną oraz elektryczną. Ponadto możemy użyć ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa to rośliny, ich części, półfabrykaty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, odrzuty drewnopochodne powstające podczas różnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, mączka, łój zwierzęcy, odpady powstające w czasie filtrowania ścieków oraz paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, biodiesel i biogaz (więc te półprodukty oraz elementy, jakie wcześniej powstały w 100% z biomasy). Powinniśmy mieć na uwadze, iż biogaz uzyskuje się również samorzutnie w wyniku rozkładania się materii organicznej. Ze względu na wariant podłoża, które jest wykorzystywane przy należytej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, m. in. odpady z rzeźni
 • źródła zwierzęce, przykładowo gnojowica
 • źródła pochodzące z produkcji roślinnej, m. in. uprawy energetyczne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać biogaz?

Którakolwiek instalacja przeznaczona do otrzymywania biogazu posiada inną strukturę ze względu na zastosowany surowiec. Ogólnie jednak można wypunktować najważniejsze jej składowe, bez jakich wcale nie byłaby w stanie działać: maszyna do wstępnej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji surowca), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przetworzyć gnojownicę. W obszarze opracowywania i montażu instalacji biogazowych pozytywną reputacją w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma swoją pracownię, gdzie przygotowuje się kompleksową dokumentację, m.in. sieci gazowych niskiego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych albo bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (a więc biogazie).

Zasadniczymi jego elementami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do kolejnych pierwiastków kwalifikuje się, m.in. tlenek węgla (do 2,1%). Metan łatwo się zapala, zaś w wyższym stężeniu – wybuchowy. Z tego powodu doskonałym środkiem na zapewnienie energii dla domu i ochrona środowiska naturalnego (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja skutecznego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia w ogóle nie są tym samym. Pierwsza konstrukcja służy jedynie do uzyskiwania biogazu, druga – do wytwarzania energii elektrycznej i termicznej z biogazu. Biogazowania jest jednym z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa fundamentalne zabiegi na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w masach wysypiska odwiertów (na wylot). Następnie umieszcza się w nich rury perforowane – w środku będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez dodatkowe pochodnie do spalania biogazu, a skutkiem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Za pomocą niniejszej technologii toksyczne gazy praktycznie w ogóle nie są wydzielane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu takiej samej konstrukcji, natomiast rozbieżnością jest włączenie jej do kanałów gazowych z podzespołem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użyciu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w „spokojniejszy” sposób. Oprócz tego osłania się je nawierzchnią glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Ażeby osiągnąć optymalną szczelność, montuje się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego stosuje się głównie do wytwarzania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) i termicznej (jednocześnie z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą eksperci z przedsiębiorstwa Wagra, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje w planowaniu i montowaniu takich instalacji. W ofercie można wyszukać takie usługi, jak:

 • instalacja kompleksowych układów, pozwalających odgazować odpady publiczne
 • odgazowanie składowisk odpadów za pośrednictwem układu biernego
 • budowa instalacji do przeobrażania i filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montowanie urządzeń ssąco-pompujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w każdej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie przeprowadzić wstępną analizę co do opłacalności kompletnej inwestycji. Dodatkowo mamy szansę poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, dozór, konserwację i serwis dowolnych urządzeń.

Jeśli zamierzasz dowiedzieć się więcej o instalacjach biogazowych, niniejszy odnośnik zaprowadzi Cię na właściwą stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok