Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek zaświadczyć w trakcie rozprawy sądowej, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i dochody dostateczne do utrzymania. Konieczne jest także udowodnienie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również środowisko, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej sprawie prawnika jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana brakiem możliwości wspólnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, przede wszystkim kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej ze stron o ustalenie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego typu procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle najlepszym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, jednak może również powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Najważniejsza jest treść porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie osobno. W zakresie porozumienia adwokat może dodać uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To znaczy, że dziecko posiada różne miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie przygotować wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych przypadkach można ubiegać się o absolutne pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy użyte wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takiej sytuacji można wnioskować o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok