Notice: Use of undefined constant AUTH_COOKIE - assumed 'AUTH_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 806

Notice: Use of undefined constant LOGGED_IN_COOKIE - assumed 'LOGGED_IN_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/user.php on line 348
Notariusz - Po co poświadczenie notarialne - Karlsen

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie rozległy obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze strefy darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą budowę oraz nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zazwyczaj, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok