Notice: Use of undefined constant AUTH_COOKIE - assumed 'AUTH_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 806

Notice: Use of undefined constant LOGGED_IN_COOKIE - assumed 'LOGGED_IN_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/user.php on line 348
Usługi geodezyjne - specjalistyczne pomiary - Karlsen

Usługi geodezyjne – specjalistyczne pomiary

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a do tego przygotowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na podstawie którego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII ENERGETYCZNYCH

Przeprowadzamy pomiary dotyczących montażu słupów oraz linii energetycznych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle ważne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można usunąć niebezpieczeństwo zbliżania kabli do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na przecyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie zakresu przechyłu budowli.
pionowości w celu określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem zużycia budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wykazującą prawidłowość wykonania lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego łącznie ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do sfinalizowania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary charakteryzują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego wykonania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok