Notice: Use of undefined constant AUTH_COOKIE - assumed 'AUTH_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 806

Notice: Use of undefined constant LOGGED_IN_COOKIE - assumed 'LOGGED_IN_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/user.php on line 348
Geodeta Toruń - Wznowienie granic działki - Karlsen
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga pozyskania właściwych kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, bo praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z wielorakich działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po analizie materiałów źródłowych oraz przebyciu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje wysłany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic jest możliwa gdy nie ma konfliktu o przebieg granicy i jednocześnie nie nie można wyznaczyć położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia przebiegu granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a materiały oddane do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę przekazuje pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną wykonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, opracowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Skompletowana dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych konieczną do projektów budowlanych przygotowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero wtedy gdy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia części planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, mające na celu przygotowanie danych matematycznych niezbędnych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z danymi koniecznymi do budowy obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z zaświadczeniem o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub możliwych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas kontroli nie znaleziono przeciwwskazań, dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok